OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2017

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 01.09.2017 roku została wydana decyzja nr 6/2017 – znak ZP.6733.3.2017 o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „Budowa gazociągu ś/c DN63 na działkach nr ewid. 1235/2, 424, 1223 położonych w miejscowości Mozolice Małe (obręb Mozolice Duże i  Małe) w gminie Sieciechów”

Postępowanie przeprowadzono na wniosek Kruszewskiego Krzysztofa Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „INSTALATOR II" 26-600 Radom, ul. Skaryszewska 17 działającego w imieniu inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 04-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

W związku z powyższym informuje się że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu–pokój nr2.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: sołectwo Mozolice Małe, Urząd Gminy w Sieciechowie, na stronie : www.sieciechow.pl na okres 14 dni tj. od 01.09.2017 r. do 15.09.2017r.

Pliki do pobrania