Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust. 1 – 3 nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak również do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych -„rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla:

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3ustawy - zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu.
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży"

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast w obecnym stanie prawnym limitowana jest liczba zezwoleń na sprzedaż napojów Alkoholowych.

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy zmieniającej.

Z projektem Uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieciechów.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 06.06.2018 r. do dnia 19.06.2018 r., na formularzu opinii do projektu Uchwały.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-22 Sieciechów lub na adres poczty elektronicznej urzad@sieciechow.pl, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów.

Formularz opinii do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów oraz w Urzędzie Gminy Sieciechów ul. Rynek 16 pok. Nr 3.