Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

IV sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 309 i 721) zwołuję IV sesję Rady Gminy Sieciechów IX kadencji, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
 7. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 8. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji ścieków komunalnych.
 9. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata nad raportem o stanie gminy;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sieciechów.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2023 rok;
  1. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2023 rok;
  2. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów;
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  4. dyskusja w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 r.;
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Sieciechów z wykonania budżetu za 2023 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za rok 2023;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieciechów;
  2. ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Sieciechów;
  3. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/247/22 w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta;
  4. zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/139/20 Rady Gminy Sieciechów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  5. zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/140/20 Rady Gminy Sieciechów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  6. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sieciechów;
  7. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sieciechów na lata 2024 - 2028;
  8. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Sieciechów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieciechów na lata 2024-2026;
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027;
  10. zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2023 r.;
 12. Sprawy różne i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Wójcik