XXII sesja Rady Gminy Sieciechów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
8. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy.
9. Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i odprowadzania ścieków.
10. Debata nad „Raportem o stanie gminy".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sieciechów.
12. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2019 rok.
1) Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
2) Odczytanie uchwały Nr Ra.128.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., oraz uchwały nr Ra.205.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.
3) Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
4) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.
5) Udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2019 rok.
6) Rozpatrzenia petycji w interesie publicznym Pani Renaty Sutor.
7) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
8) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra