Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

LIV sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych przekazanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku;
3) wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieciechów;
5) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieciechów na lata 2022 – 2025”;
6) wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów;
7) dokonania zmiany Załącznika nr 2 Uchwały Nr XLVII/262/22 Rady Gminy Sieciechów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022r.;
8) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Sieciechów od Stowarzyszenia Słowik realizacji zdania inwestycyjnego pn. budowa Sali Gimnastycznej;
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025;
10) zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2022 rok.
9. Sprawy różne i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra