Urząd Gminy Sieciechów

LXIII sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
 7. Realizacja zadań w zakresie i utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 8. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.
 9. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2022 r.”.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr XXVII/139/20 Rady Gminy Sieciechów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  2. wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr XXVII/140/20 Rady Gminy Sieciechów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  3. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  4. zmiany załącznika do uchwały nr LVI/311/22 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”;
  5. zmiany załącznika do uchwały nr LVI/312/22 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”;
  6. zmiany załącznika do uchwały nr LVI/313/22 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  7. dokonania zmiany Załącznika nr 2 Uchwały Nr LVI/314/22 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2023r.;
  8. wyrażenia zgody odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości;
  9. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w drodze umowy o dożywocie;
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027;
  11. zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2023 
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie Art. 25 ust. 3 Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.