Urząd Gminy Sieciechów

XV Sesja - Nadzwyczajna Rady Gminy Sieciechów

6 listopada 2019

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 )  zwołuję XV  Sesję - Nadzwyczajną Rady Gminy Sieciechów   na   dzień 7 listopada 2019 r. (czwartek) na godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok.
  6. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    Stanisław Potyra