NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2016

UWAGA RODZICE !!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 1 LISTOPADA 2016 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w GOPS od dnia 1 września 2016r.

Do wniosku należy dołączyć:

- nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2015roku;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem; dowody wpłat alimentów; orzeczenie sądu o rozwodzie;
- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
- dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego/utraconego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Pit-11 za 2015r., świadectwo pracy);
- informację o kwotach otrzymanych na podstawie art.27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowych informacji i wnioski udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS nie są wymagane ponieważ organ pozyskuje informacje elektronicznie.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań „ JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA".