OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Miejsce pracy: Gmina Sieciechów

Forma  zatrudnienia : umowa o pracę na pełen etat

WYMAGANIA

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz  brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • Nieposzlakowana opinia
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • Wykształcenie konieczne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w art. 116 ust. 1  oraz art. 156 ust. 1a, ust. 3, ust.3a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tzn. spełnienie co najmniej jednego ze wskazanych poniżej warunków:

1). Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

2). Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

3). Do  dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika , pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

4). Ukończenie przed 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia

5). Ukończenie do dnia 31 października 2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

6). Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia rozpoczętych przed 1 maja 2004 r.

Wykaz obowiązujących godzin przedmiotów oraz praktyk zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu regulowanego pracownika socjalnego, które powinien posiadać kandydat ,który ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego oraz inne szczegółowe wymagania zostały przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem  "Kwalifikacje uprawniające w Polsce do wykonywania zawodu regulowanego pracownika socjalnego "

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pomocą społeczną oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 • Praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych
 • Pobudzanie aktywności społecznej i działań samopomocowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych
 • Inne zdania wynikające z przepisów prawa w obszarze pomocy społecznej

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie dokumentów w sprawie dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i doświadczenia zawodowego ( jeżeli kandydat posiada)
 • Podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności  i braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieciechowie i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku pracownika socjalnego ( po zakwalifikowaniu na ww. stanowisko)

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieciechowie , ul. 11 Listopada 2  osobiście  lub przesyłką pocztową do dnia 20.01.2020 r.  z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy przedstawionych dokumentów  będą zapraszani telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

                                                                              Kierownik

                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                            w Sieciechowie

                                                                       Henryka Wojewoda

Klauzula informacyjna RODO.pdf