Miło mi Państwa powitać na stronie internetowej Gminy Sieciechów. Za jej pośrednictwem, chciałbym przedstawić naszą gminę i zachęcić do jej odwiedzenia. Niech strona internetowa dobrze służy mieszkańcom do pozyskania niezbędnych informacji o samorządzie gminy oraz pracy urzędu, a gości zachęci do zwiedzania i wypoczynku na terenie Gminy Sieciechów.

Wójt Gminy
mgr Kazimierz Pochylski

 

Godziny pracy Urzędu
od 1 października 2007 r
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Zarządzenie

2014-04-17
Zarządzenie Wójta Gminy Sieciechów w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2014r. w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

Treść zarządzenia


Ogłoszenie

2014-04-15
Wójt Gminy Sieciechów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

Treść ogłoszenia


Obwieszczenie

2014-04-01
Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 14 marca 2014 r. , znak: DOII-II-jo/BOII-2jo-772-52-344/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., znak: WIŚ-11.7820.2.696.2012.AR (KZ), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki - Bąkowiec na odcinku od km 0+000 do km 1 +1 00 w miejscowości Nowe Słowiki , na terenie gminy Sieciechów, powiat kozienicki "województwa mazowieckiego" - kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI.

Pełna treść obwieszczenia


Szanowni Rolnicy!

2014-03-25
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprzątniętych nawierzchniach, ze schodów bez barierek zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano pod hasłem: „Upadek to nie przypadek”.


Konkurs ofert

2014-03-24
Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”

Treść ogłoszenia


Obwieszczenie

2014-03-13
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.z2003 r,Nr 80,poz,717 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.03.2014 roku na wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii w Zajezierzu, ul. Sałka 2 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:„Budowie parkingu dla samochodów osobowych(przy cmentarzu parafialnym) na działce nr 512/5 w miejscowości Zajezierze, gm.Sieciechów  wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 48.


Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

2014-02-27
Projekt „PI – Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


projekt i wykonanie ARJ Multimedia