Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy znajdują się na stronie BIP
Uchwały podatkowe obowiązujące na 2016 rok

  1. Uchwala Nr XI/49/2015  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
  2. Uchwała Nr XI/50/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.
  3. Uchwała Nr XI/53/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
  4. Uchwała Nr XI/51/2015 z dnia 13 listoapda 2015 r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
4 marca 2015

Komisje Rady Gminy

Skład Komisji Rady Gminy

4 marca 2015
Czytaj więcej o: Komisje Rady Gminy

Skład Rady Gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybranych w wyborach samorządowych.Rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie,miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na jej sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który wraz z podjętymi przez radę gminy uchwałami przechowuje się w urzędzie gminy i ewidencjonuje w rejestrze.

4 marca 2015
Czytaj więcej o: Skład Rady Gminy